Howuz süzgüji näçe wagt dowam eder?

Gynansagam, howuz kartrij süzgüçiniň durmuşynyň belli bir döwründe kartrijiň çalşyljak wagty geler. Ulanyş sagadyny hasaplamakdan könelişen we ýyrtylýan alamatlary gözlemek has möhümdir. Kartrijiňizi çalyşmagyň wagty gelendigini size habar berýän käbir sowgatlar:

Waterokary suw basyşy: Howuzyňyzyň süzgüç ulgamynyň işleýän basyşy ýokarlanyp başlanda we kartrijiňizi çuňňur arassalandan soň aşak düşmese, bu kartrijiň çalşylmagynyň alamaty bolup biler.

Döwülen ahyrky gapaklar: Kartrijiňiziň iki ujundaky ahyrky gapak döwülen we döwülen ýa-da kesilen bolsa, kartrijiň bölekleriň döwülmezligi we ulgamyňyza zeper ýetirmezligi üçin derrew çalşylmalydyr.

Ornyrtylan ýalpaklar: atesalňyşlyklar süzgüç edýär. Mata ýyrtylan ýa-da bulaşyk görnüşe eýe bolsa, kartrijiňiziň täsirliligi bozuldy we ony çalyşmaly.

Ezilen kartrij: Kartrijiňiziň içki gurluşy bozulanda, süzgüçiňiz ezilen gap ýaly birneme görüner. Şeýle ýagdaý ýüze çyksa, kartrijiňizi çalyşmagyň wagty geldi.

Sorag-jogap

S: Kartrij süzgüçiniň peýdasy we zyýany näme?

J: Kartrij süzgüji, ekologiýa taýdan arassa süzgüç görnüşidir, sebäbi daşky gurşawa himiki serişdeleri goýberýän we suwy ýitirýän arka ýuwmagyň zerurlygy ýok. Mundan başga-da, kartrij süzgüji DE süzgüji ýaly diýen ýaly işleýär, şonuň üçin süzgüçiňizi arassa saklasaňyz ajaýyp arassa suw alarsyňyz. Şol tehniki hyzmat, süzgüçiň bu görnüşiniň birneme gysga bolýan ýeri. Iň ýokary netijelilik bilen işlemek üçin patronlary yzygiderli arassalamaly we bu prosese has köp gatnaşmaly.

S: Howuz kartrij süzgüçimi näçe gezek arassalamaly?

J: Bu soraga anyk jogap ýok. Ulanylyşyna we beýleki faktorlara bagly. Mysal üçin, howuzyňyzda näçe köp adam ýüzse, şonça-da ýaglar we gün şöhlesinden goraýan losyon we kir ulgamyňyza girer we süzgüçleriňiz ýygy-ýygydan arassalanmagy talap eder. Iň oňat strategiýa, ulgamyňyzyň basyşyna ünsli gözegçilik etmekdir. Haçan-da ep-esli çişip başlanda, adaty iş basyşyndan 8 ýa-da 10 psi (inedördül dýuým funt), onda arassalanmagyň wagty geldi.

S: Howuz kartrij süzgüçimi nädip arassalamaly?

J: Nasosyňyzy ýapanyňyzdan, klapanlary ýapanyňyzdan we süzgüçden aýrylanyňyzdan soň, ýapgylary seresaplylyk bilen ýapmaly. Designedörite işlenip düzülen süzgüç arassalaýjy guraly ulanmak prosesi ep-esli çaltlaşdyryp biler, ýöne arassalamak howlukmaly iş däl. Seresapsyz arassalamak matany ýa-da süzgüçiňizi zaýalap, has çalt könelmegine sebäp bolup biler.


Iş wagty: Iýul-12-2021